Geen producten gevonden...

Privacy Policy

Privacyverklaring

 

 

Gegevens Firma Hout en Staal

 

Firma Hout en Staal

gevestigd te (6716 AA) Ede aan de Frankeneng 114 B

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64598454

contactpersoon voor privacy-zaken is: de heer J. Derks.

per e-mail zijn wij bereikbaar via:

 

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.firmahoutenstaal.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘Firma Hout en Staal’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

 

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.

 

 

Persoonsgegevens

  1. Algemeen en doelen.

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

  1. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en te onderhouden met de klant. Wij doen dit op grond van ‘uitvoeren overeenkomst’.

 

  1. Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, de overeenkomst uitvoeren en factureren.

 

 

  1. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

Van onze klanten:

 

Van onze leveranciers:

 

Van onze websitebezoekers:

 

 

  1. Verstrekking aan derden.

Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Zo kunnen wij adresgegevens verstrekken aan een transporteur voor het afleveren van goederen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Firma Hout en Staal. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Firma Hout en Staal heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Zo verstrekken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk.

 

 

  1. Hosting en dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

 

 

  1. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden:

 

  1. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) en van onze (potentiële) klanten en leveranciers.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

 

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

 

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

 

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

 

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media